Polygram

Zapojení SŠSE Brno do projektu PolyGram

Název projektu : PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kra­ji

Číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_034/0008358

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, je vzdělávací zařízení s dlouholetou tradicí ve výchově mládeže ve studijních a učebních oborech v denním studiu, zkráceném a nástavbovém denním i dálkovém. SŠSE Brno si uvědomuje nutnost realizace KAPu, kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpory spolupráce středních a základních škol – aktivity, které směřují k podpoře využití nových metod a forem práce v přírodovědném a technickém vzdělávání. Z tohoto důvodu se SŠSE Brno zapojila do projektu PolyGram jako jeden z 28 partnerů. Projekt PolyGram je spolufinancován z fondů EU.

Cílem účasti v prokjektu PolyGram je:

  • podnítit zájem žáků SŠ a ZŠ o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi ZŠ a SŠ v regionu
  • vybavit učebny novými přístroji a materiálem a využít je pro výuku žáků ZŠ a SŠ
  • navázání a udržení spolupráce mezi střední školou a základními školami, které na sebe SŠ naváže, tj. na spolupráci se SŠ bude navázáno 4 ZŠ, z toho 1 z napojených ZŠ mají sídlo v jiné obci než sídlí SŠ.
  • příprava a realizace výukových bloků, přednášek/prezentcí pro ZŠ (1.sdílení odborných učeben a laboratoří)
  • Laboratoř přírodovědných pokusů, Elektrodílny. 2. organizace kroužků – Elektrokroužek na ZŠ Drásov).
  • pořízením vybavení pro Laboratoř přírodovědných pokusů a Elektrodílny na SŠSE, Elektrokroužek na ZŠ Drásov.