Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování zahájeno ve čtvrtek 1. září 2016
1.Ukončení prvního pololetí v úterý 31. ledna 2017
2.Ukončení druhého pololetí pátek 30. června 2017
Prázdniny:  
Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017
  Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny 13. března 2017 – 19. března 2017
Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
   
Hlavní prázdniny Od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
Pedagogické rady: čtvrtletní – 9. 11. 2016 – středa
  Pololetní – 25. 01. 2017 – středa
  ¾ letní – 19. 04. 2017 – středa
  závěrečná – 26. 06. 2017 – pondělí
   
Třídní schůzky: podzimní – 9. 11. 2016
  jarní – 19. 04. 2017
Dny otevřených dveří: 3. 12. 2016 sobota 9.00–15.00 hod.
  17. 12. 2016 sobota 9.00–15.00 hod.
  7. 01. 2017 sobota 9.00–15.00 hod.
  21. 01. 2017 sobota 9.00–15.00 hod.

Organizace školního roku 2016/17 – přijímací řízení.


Řídí se školským zákonem a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách – č. 245/2015 (nahrazuje vyhlášku č. 671/2004)

 • předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání 1. března 2017 na první kolo přijímacího řízení
 • koná se povinná jednotná zkouška v oborech s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum), údaje z přihlášek uchazečů o přijetí předává škola Centru
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace (v rozsahu stanoveném RVP – Z)
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem (nejméně 60% podílu na hodnocení uchazeče)
 • podávají se jen dvě přihlášky
 • výsledek přijímacího řízení ke stř. vzdělávání u přijatých uchazečů je vyhlášen formou vydání seznamu přijatých uchazečů, písemné rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům je zasláno nejdříve 22.dubna, žák potvrzuje svůj zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (nepředkládá uchazeč o jinou než denní formu vzdělávání), zápisový lístek vydává ZŠ nebo krajský úřad, zápisový lístek lze uplatnit jen jednou

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2017.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září 2016.Organizace školního roku 2016/17 – maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkoušky:

Ve školním roce 2016/2017 se koná maturitní zkouška podle ustanovení §77 až §82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: 2.5.2017 – 10.6.2017 (Jednotné zkušební schéma určí MŠMT nejpozději 15. ledna 2017)

 • ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2017
 • profilová část maturitní zkoušky se koná v období od 16. května do 10. června 2017

Písemné a praktické zkoušky profilové části lze konat v jarním období již od 1.4.2017.

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: 1.9.2017 – 20.9.2017 (Jednotné zkušební schéma určí MŠMT nejpozději do 15. srpna 2017) Ústní zkoušky společné části se konají od 11. září do 20. září 2017 Zkoušky profilové části se konají v období od 1. září do 20. září 2017

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Katalogy jsou zveřejněny: http://www.msmt.cz/file/33527


Přihlášky k maturitní zkoušce:

 • do 1. prosince 2016 pro jarní zkušební období 2017
 • do 25. června 2017 pro podzimní zkušební období 2017

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009.


Závěrečné zkoušky:

 • podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
 • červen 2017 – termíny stanoví ředitel školy