Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování zahájeno v pondělí 4. září 2017
1.Ukončení prvního pololetí ve středu 31. ledna 2018
2.Ukončení druhého pololetí v pátek 29. června 2018
Prázdniny:  
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny 5. února 2018 – 11. února 2018
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
   
Hlavní prázdniny od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Pedagogické rady: čtvrtletní – 8. 11. 2017 – středa
  pololetní – 24. 01. 2018 – středa
  ¾ letní – 18. 04. 2018 – středa
  závěrečná – 25. 06. 2018 – pondělí
   
Třídní schůzky: podzimní – 8. 11. 2017
  jarní – 18. 04. 2018
Dny otevřených dveří: 9. 12. 2017 sobota 9.00–15.00 hod.
  6. 01. 2018 sobota 9.00–15.00 hod.
  17. 01. 2018 středa 14.00–17.00 hod.

Přijímací řízení


řídí se vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, §60a)-g)

Přihláška se podává přímo řediteli střední školy osobně nebo poštou, nejpozději do 1. března 2018 (u všech forem studia)

  • do řádné denní formy vzdělávání
  • do denního nástavbového studia
  • do denního zkráceného studia
  • do dálkového nástavbového studia
  • do dálkového zkráceného studia

Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v období od 12. dubna do 28. dubna 2018, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro ostatní obory vzdělání se konají přijímací zkoušky v období od 22. dubna do 30. dubna 2018 v termínu stanoveném ředitelem školy.Organizace školního roku 2017/2018 – maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkoušky budou vykonány dle zákona č. 561/2004 a novely č. 311/2016, kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích

Jarní zkušební období: od 2. května do 10. června 2018 Písemnou práci a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Podzimní zkušební období: od 1. září do 20. září 2018

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období.

Závěrečné zkoušky budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích v měsíci červnu 2018.