Informace pro 1. kolo přijímacího řízení

Zde najdete podrobné informace k prvnímu kolu přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 


Organizace přijímacího řízení

Přijímání přihlášek - do 2. března 2020
přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli střední školy (tiskopis je k dispozici v části Studijní obory.

Jednotná přijímací zkouška Matematika a Český jazyk a literatura    
jednotnou přijímací zkoušku konají všichni uchazeči přihlášení do oborů zakončených maturitní zkouškou
termíny jednotných přijímacích zkoušek 14.04.2020 a 15.04.2020.

Přijímání bez přijímací zkoušky
zájemci o učební obory zakončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem) jednotnou přijímací zkoušku nekonají, pořadí uchazečů bude sestaveno podle stanovených kritérií

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  • 22.04.2020 pro učební obory (bez přijímací zkoušky)
  • do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (dle §60e, odst. 1 Školského zákona) nejpozději do 30.4.2020
  • výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory školy budou zveřejněny v přístupných prostorách školy a na webových stránkách školy.

Přijímací řízení se řídí zákonem č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č.178/2016Sb. a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Studijní a učební obory a počty žáků přijímaných pro školní rok 2020/2021

Kódy a názvy oborů, délka a forma studia a počty přijímaných žáků pro obory řádného denního studia – uchazeči s ukončeným základním vzděláním

Kód oboru

Název oboru

jednotná přijímací zkouška

délka studia

forma studia

počet přijímaných uchazečů

26-41-M/01

Elektrotechnika

ANO

4 roky

denní

30

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

ANO

4 roky

denní

30

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

ANO

4 roky

denní

30

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

ANO

4 roky

denní

30

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

NE

3 roky

denní

30

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

NE

3 roky

denní

30

23-51-H/01

Strojní mechanik

NE

3 roky

denní

30

23-52-H/1

Nástrojař

NE

3 roky

denní

30

23-56-H/01

Obráběč kovů

NE

3 roky

denní

30

Kódy a názvy oborů, délka a forma studia a počty přijímaných žáků pro obory zkráceného a nástavbového studia – uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním

Kód oboru

Název oboru

jednotná přijímací zkouška

délka studia

roky

forma studia

počet přijímaných uchazečů

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

NE

1

zkrácené

denní

25

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

NE

1

zkrácené denní

25

23-51-H/01

Strojní mechanik

NE

1

zkrácené denní

20

23-52-H/1

Nástrojař

NE

1

zkrácené denní

20

23-56-H/01

Obráběč kovů

NE

1

zkrácené denní

25

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

NE

2

zkrácené dálkové

30

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

ANO

2

nástavbové denní

15

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

ANO

3

nástavbové dálkové

30

23-43-L/52

Provozní technika

ANO

2

nástavbové denní

15