Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Vzdálená laboratoř elektrotechniky

Dne 15. 11. 2013 navštívili žáci tříd M4.A, N1 a N2 laboratoř elektrotechnických měření na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 12. Tato spolupráce v rámci projektu „Vzdálená laboratoř elektrotechniky“ probíhá již od roku 2010. Jejím cílem je probudit v žácích středních škol zájem o studium technických oborů na vysokých školách, především se zaměřením na elektrotechniku. Žáci se zúčastnili praktického měření za přítomnosti akademického pracovníka Ing. Radka Kubáska, PhD., Ing. Romana Moliše a Ing. Lenky Raputové. Byly vybrány takové praktické úlohy, které odpovídají učivu probíranému v předmětu Elektrická měření na naší škole, např. Ověření přesnosti měřicího přístroje, Měření odporů malých hodnot, Měření parametrů cívky wattmetrem, a dále takové úlohy, na které není na naší škole potřebné vybavení, např. Stínění střídavého magnetického pole, Měření napětí neharmonických signálů, Měření statické hysterezní smyčky. Z odměřených úloh žáci vypracují protokol a odevzdají v rámci předmětu „Elektrická měření“. Další návštěva na FEKT VUT v Brně proběhne v měsících duben – květen 2014.

V Brně dne: 21. 11. 2013

Vypracovala: Ing. Lenka Raputová