Ekologická výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU

​Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Trnkova 113

(ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO)

Škola soutěží o titul Ekoškola a je zapojena do sítě ekologických škol M.R.K.E.V.

Škola spolupracuje s odbornými pracovišti ekologické výchovy a využívá nabídek jejich programů. Škola se v roce 2006 zapojila do projektu „Děti pečují o přírodu“.

Od roku 2009 se škola zapojuje do soutěže pro střední školy ENERSOL.

Od roku 2009 přispíváme na chov zvířat v brněnské ZOO.

Umístění školy nabízí možnosti k využívání blízkého okolí k ekologické výchově, jedná se o chráněná území – Stránská skála, Hády, Bíla hora, Moravský kras.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta / EVVO / je součástí výchovy a výuky školy. Environmentální výchova je zařazena do odborných i všeobecných předmětů. Vyučovací předmět Chemie a ekologie je zařazen v prvním ročníku každého oboru.

Prioritou naší školy je příprava kvalifikovaných a profesně zdatných absolventů technických oborů, citlivých k ochraně životního prostředí.

Snahou v oblasti EVVO je začlenění průřezového téma Člověk a životní prostředí, aby žáci lépe chápali oblast ochrany životního prostředí a uvědomili si souvislost ekologie s oborem, který studují.

1. Současný stav environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

1.1. Výchovné a vzdělávací cíle

 • žák je veden k ochraně životní prostředí
 • žák je veden ke zdravému životnímu stylu,
 • žák chápe souvislosti mezi globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztahu k přírodě,
 • žák se seznamuje s principy udržitelného rozvoje,
 • žák je veden k šetření s energií a k třídění základních druhů odpadů,
 • žák přistupuje aktivně k ochraně životního prostředí,
 • žák pro své vzdělání využívá IKT,
 • žák je veden k chápání souvislostí svého technického oboru s okolním prostředím

1.2. Používané metody a formy práce

Škola realizuje aktivity, které jsou zahrnuty do sféry environmentálního vzdělávání. Ekologická výchova je zařazena do všech předmětů – odborných i všeobecných. Realizovaná výuka je doplněna exkurzemi a výukovými programy dle odborného zaměření. V rámci ekologické výchovy jsou u žáků podporovány a pěstovány postoje, které jsou důležité pro trvale udržitelný rozvoj:

 • předávání informací o zákonitostech biosféry, problémech životního prostředí, upevňování vědomí sounáležitosti s přírodou, úcta k životu ve všech jeho formách,
 • chápání souvislostí ekologických, technicko-technologických, ekonomických i sociálních,
 • odpovědnost za jednání vůči prostředí,
 • působení na utváření hierarchie životních hodnot a životního stylu s ohledem na dosažení udržitelného rozvoje.

1.3. Vybavení školy a organizace provozu

Výuka předmětu Chemie a ekologie probíhá v učebně ekologie, k dispozici je malá ekoknihovna, DVD a videonahrávky s ekologickou tématikou. V každé učebně školy jsou koše na PET láhve, ve škole je schránka na použité baterie a kontejner na papír. V areálu školy je oddychový dvůr se zelení a lavičkami, o který žáci v průběhu roku pečují, před školou je malá travnatá plocha.

2. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO

2.1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání

EVVO prolíná všemi předměty a aktivitami školy

 • systematická realizace environmentální výchovy na škole
 • získání titulu Ekoškola
 • zapojení do projektu Recyklohraní
 • zapojení žáků do soutěže pro střední školy ENERSOL

2.2. Cíle v oblasti výchovně vzdělávací

 • žák se snaží o ekologicky uvědomělé chování vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji,
 • žák uplatňuje v běžném životě zásady zdravého životního stylu,
 • žák chápe příčiny a následky poškozování životního prostředí.

2.3. Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu

 • škola svým provozem přispívá k nižšímu zatížení životního prostředí,
 • škola třídí odpad,
 • škola motivuje k beznákladovým úsporným opatřením

  (efektivní větrání tříd v zimním období, zhasínání zbytečně svítících světel),

 • škola má vhodné prostorové a materiální podmínky pro ekologickou výchovu,
 • v areálu školy je „zelený“ oddychový dvůr, zeleň v chodbách školy,
 • škola spolupracuje s jinými pracovišti v oblasti životního prostředí – s odborem ŽP ÚČ Brno Líšeň

3. Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy

Dlouhodobé záměry školy v environmentální výchově jsou začleněny ve školním vzdělávacím programu s využitím průřezového téma Člověk a životní prostředí.