Realizace projektu NETV

DUBEN 2012

 • 23.4. 2012 podpis smlouvy o realizaci grantového projektu
 • Výběr vhodných pracovníků do realizačního týmu
 • Příprava DPP DPČ

KVĚTEN 2012

 • Manažer projektu, metodik-koordinátor a vedoucí pedagogičtí pracovníci při pracovních poradách rozdělili povinnosti a kompetence RT v oblasti tvorby odborných materiálů.
 • Byl stanoven konkrétní obsah/zaměření vytvářených učebnic – v souladu s potřebami cílové skupiny.
 • Zajišťování publicity (letáčky, info panel, vnitřní informační systém, označení místností, inzerce, vyvěšení vlajek atd.).

ČERVEN 2012

 • Zajišťování publicity (označení místností, inzerce atd).
 • Byl zahájen průzkum trhu na pořízení ICT techniky pro RT za účelem realizace projektových činností.
 • Shromažďování podkladů a dat pro vytvářených studijních materiálů/učebnic – v souladu s potřebami cílové skupiny.
 • K instalaci nového vybavení jsou učebny připraveny. Jsou podrobně zmapovány technické parametry učeben, definovány konkrétní požadavky a potřeby.

ČERVENEC 2012

 • Byl ukončen 9. 7. 2012 průzkum trhu a na základě hodnocení komise byla pořízena ICT technika za účelem realizace projektových činností.
 • Bylo pořízeno 5 notebooků pro využití k tvorbě materiálů: 2 ks vedoucím pedagog.
 • pracovníkům, 3 ks pro 6 pedagog. pracovníků (tvůrce materiálů). Tyto budou také využívány žáky při výuce v KA.
 • Byli proškoleni pedagog. pracovníci v oblasti psaní studijních textů a formální úpravy textů. Školení bylo zajištěno interně a školení provedl specialista na ICT. Školení se zúčastnilo 10 členů RT (PM, metodik – koordinátor, 2 vedoucí pedagogové a 6 pedagogů).
 • Byly zahájeny práce (shromažďování dat a dílčích podkladů) na tvorbě vzděl. materiálů -učebnic. Vedoucí pedag. pracovníci s metod. – koordinátorem průběžně seznamováni s obsahem/zaměřením učebnic.
 • Pořízení nezbytného zařízení.

K modernizaci jsou určeny 2 učebny, kde se žáci 4 oborů budou účastnit inovované odborné výuky na novém zařízení. Škola zahájila výběr. řízení ,,Dodávka vybavení odborné elektro učebny,,(Datum vyhlášení nabídky: 17.7. 2012, Lhůta pro podání nabídek-datum zahájení:23.7­.2012,Lhůta pro podání nabídek-datum ukončení: 2.8.2012).

SRPEN 2012

 • Bylo zahájeno výběrové řízení ,,Dodávka vybavení odborné elektro učebny,, a z přijatých nabídek byl vybrán dodavatel vybavení učeben, kde se žáci budou účastnit odborné výuky na novém zařízení..
 • Pokračují práce k shromažďování dat a dílčích podkladů pro tvorbu vzděl. materiálů –učebnic.