Důležité termíny, které tě letos čekají

 

Legislativa k organizaci školního roku
Období školního vyučování a školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 15/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.  Více na webu msmt.cz.
 

Začátek školního roku 2022/2023   -   1. září 2022 (čtvrtek)
ukončení 1. pololetí   -   31. ledna 2023 (úterý)
ukonční 2. pololetí   -   30. června 2023 (pátek)

 

Prázdniny
podzimní   -   středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční   -   od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023, vyčování začne v úterý 3. ledna 2023 (lichý týden)
pololetní   -   pátek 3. února 2023
jarní   -   od 13. března do 19. března 2023
Velikonoční -  od 6. dubna do 10. dubna 2023, vyučování začne v úterý 11. dubna 2023
hlavní   -   od 1. července do 31. srpna 2023  (Začátek školního roku 2023/2024   -   pondělí 4. září 2023)

 

Adaptační kurz pro 1. ročníky: říjen 2022 (termín bude upřesněn)

 

Pedagogické rady
• čtvrtletní   -  9. listopadu 2022
• pololetní   - 25. ledna 2023
• třičtvrtěletní   -  12. dubna 2023
• závěrečná   -  26. června 2023

 

Třídní schůzky
• zahajovací pro 1. ročníky - 7. září 2022
• podzimní - 9. listopadu 2022
• jarní - 12. dubna 2023

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: vždy v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin
⇒  3. prosince 2022
⇒  10. prosince 2022
⇒  14. ledna 2023
⇒  11. února 2023

 

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, § 60 a) - g)

Přihláška se podává řediteli školy osobně nebo poštou, nejpozději do 1. března 2023 do všech forem studia:
     • do řádné denní formy studia
     • do denního nástavbového studia
     • do denního zkráceného studia
     • do dálkového zkráceného studia

více informací https://www.sssebrno.cz/stranky/prijimaci-rizeni

 

Maturitní a závěrečné zkoušky - budou vykonány dle č. 561/2004 a novely č. 311/2016. kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích.

Jarní zkušební období od 2. května do 10. června 2023, podzimní zkušební období pak od 1. září do 20. září 2023.
Písemné práce, písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2023.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů určí do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce.
Jednotné zkušební schéma určí nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky.

Konkrétní termíny písemných prací a ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy
nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebních schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2023 pro podzimní zkušební období.

Závěrečné zkoušky
budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve sgtředních školách a učilištích v měsíci červnu 2023.

Více informací: https://www.sssebrno.cz/stranky/maturita a https://www.sssebrno.cz/stranky/zaverecne-zkousky