Důležité termíny, které tě letos čekají

 

Legislativa k organizaci školního roku
Období školního vyučování a školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 15/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.  Více na webu msmt.cz.
 

Začátek školního roku 2023/2024  -  4. září 2023 (pondělí, sudý týden)
ukončení 1. pololetí   -   31. ledna 2024 (středa)
ukončení 2. pololetí   -   28. června 2024 (pátek)

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 - 4. září 2023

 

Prázdniny
podzimní   -   čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční   -   od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024, vyčování začne ve středu 3. ledna 2024 (lichý týden)
pololetní   -   pátek 2. února 2024
jarní   -   od 5. února do 11. února 2024
Velikonoční -  od 28. března do 1. dubna 2024, vyučování začne v úterý 2. dubna 2024
hlavní   -   od 29. června do 1. září 2024  (Začátek školního roku 2024/2025 -  pondělí 2. září 2024)

 

Adaptační kurz pro 1. ročníky: září 2023

 

Pedagogické rady
• čtvrtletní   -  8. listopadu 2023, středa
• pololetní   - 24. ledna 2024, středa
• třičtvrtěletní   -  10. dubna 2024, středa
• závěrečná   -  24. června 2024.pondělí

 

Třídní schůzky
• zahajovací pro 1. ročníky - 13. září 2023
• podzimní - 8. listopadu 2023
• jarní - 10. dubna 2024

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: vždy v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin
⇒  2. prosince 2023
⇒  13. ledna 2024
⇒  17. února 2024

 

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, § 60 a) - g)

Termíny a způsob podávání přihlášek dle pokynů
     • do řádné denní formy studia
     • do denního nástavbového studia
     • do denního zkráceného studia
     • do dálkového zkráceného studia
Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září 2023 a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
více informací https://www.sssebrno.cz/stranky/prijimaci-rizeni

 

Maturitní a závěrečné zkoušky - budou vykonány dle č. 561/2004 a novely č. 311/2016. kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích.

Jarní zkušební období od 2. května do 10. června 2024, podzimní zkušební období pak od 1. září do 20. září 2024.
Písemné práce, písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2024.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů určí do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce.
Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky.

Konkrétní termíny písemných prací a ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy
nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebních schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období.

Závěrečné zkoušky
budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve sgtředních školách a učilištích v měsíci červnu 2024.

Více informací: https://www.sssebrno.cz/stranky/maturita a https://www.sssebrno.cz/stranky/zaverecne-zkousky